HÀ TIÊN TRAVEL

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Điểm đến
  • Công ty Điện lực Thanh Xuân: Đặt thiết bị giám sát, cảnh báo sự cố kèm thiết bị nhắn tin SMS

Công ty Điện lực Thanh Xuân: Đặt thiết bị giám sát, cảnh báo sự cố kèm thiết bị nhắn tin SMS

Nhóm kỹ sư, công nhân của Công ty Điện lực Thanh Xuân vừa hoàn thành sáng kiến “Lắp đặt thiết bị giám sát, cảnh báo sự cố kèm thiết bị nhắn tin SMS”.

Nội dung sáng kiến là thực hiện lắp đặt loại thiết bị báo sự cố kèm theo thiết bị tin nhắn SMS tại các đầu cáp lộ trung thế tủ RMU. Khi xảy ra mất điện, thiết bị sẽ tự động nhắn tin đến các số điện thoại thuê bao của lãnh đạo, đến máy tính tại bàn điều hành của trưởng ca. Căn cứ vào nội dung tin nhắn, trưởng ca xác định được ngay phạm vi và điều hành nhân viên trực ca đến thẳng vị trí thao tác tách thiết bị sự cố ra khỏi vận hành, nhanh chóng khôi phục lại điện cho các phụ tải ngoài khu vực sự cố có điện trở lại. Khi xử lý xong, thiết bị nhắn tin báo lại kết quả cho lãnh đạo và trưởng ca điều hành biết.

Việc áp dụng sáng kiến đã giúp Công ty Điện lực Thanh Xuân không phải huy động nhân lực bổ sung khi có sự cố, tiết kiệm được nhân công, phát hiện nhanh chóng, khôi phục điện cho khách hàng sử dụng, đồng thời lãnh đạo nắm bắt được ngay thông tin khi có sự cố trên lưới và theo dõi được tiến độ xử lý, thời gian khôi phục.